Saltar al contenido

Sobre a AMCESFI

A Autoridade Macroprudencial Consello de Estabilidade Financeira (AMCESFI) é un órgano colexiado adscrito ao titular do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, participado por representantes de alto nivel deste Ministerio e das tres autoridades con responsabilidades sectoriais de regulación y supervisión prudencial do sistema financeiro español: o Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa).

A AMCESFI estrutúrase arredor dun Consello e un Comité Técnico de Estabilidade Financeira (CTEF). O CTEF ocúpase do traballo preparatorio dos asuntos que se someten a deliberación e decisión do Consello. O Consello reúnese polo menos dúas veces ao ano, mentres que o CTEF faino con frecuencia polo menos trimestral. As funcións de presidencia e secretaría da AMCESFI son unha responsabilidade compartida entre o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa (Consello) e o Banco de España (CTEF).

A AMCESFI ten encomendada unha función de identificación, seguimento e análises regulares de factores de risco sistémico que poidan afectar negativamente á economía real. Entre as súas facultades, a AMCESFI pode emitir e publicar alertas e recomendacións sobre cuestións que poidan afectar á estabilidade financeira, así como opinións sobre propostas de medidas de política macroprudencial previamente notificadas á AMCESFI polas autoridades sectoriais. Entre as obrigacións de transparencia e rendición de contas da AMCESFI inclúese a presentación dun informe anual ante o Congreso dos Deputados.

Coa creación da AMCESFI, efectiva desde marzo de 2019, España cumpre coa Recomendación JERS/2011/3Abre en nueva ventana sobre o mandato macroprudencial das autoridades nacionais, que insta aos Estados membros da Unión Europea a designar unha autoridade responsableAbre en nueva ventana da vixilancia macroprudencial do conxunto do sistema financeiro.

Enlaces legislativos de interés

Real Decreto 102/2019 Abre en nueva ventana

Real Decreto 102/2019 de 1 de marzo, polo que se crea a Autoridade Macroprudencial Consello de Estabilidade Financeira

Real Decreto-ley 22/2018 Abre en nueva ventana

de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales.

Enlaces institucionales de interés