Saltar al contenido

Aviso legal

Exención de responsabilidade polos contidos e servizos prestados

Por este medio, a AMCESFI fai pública a información prevista na lexislación aplicable, así como outros contidos a efectos meramente informativos. O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, o Banco de España e a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprométense a manter a calidade e actualización desta información, así como evitar e minimizar posibles erros causados por fallos técnicos. Porén, non garanten que este servizo non poida ser eventualmente interrompido ou verse afectado por eses fallos.

O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, o Banco de España e a CNMV non responderán do acceso ou do uso que se realice da información publicada pola AMCESFI, nin tampouco dos danos ou prexuízos causados por decisións tomadas en base á información difundida por este medio, nin dos problemas que se orixinen polo uso deste sitio web ou outro de conexión externa, nin dos danos ou prexuízos no software ou hardware do usuario que se deriven do acceso a este sitio web, ou da descarga de programas ou ficheiros difundidos nel. Tampouco responderán por posibles erros ou inexactitudes, advertíndose que, en caso de diverxencia, a información válida será a contida na publicación orixinal. Finalmente, non se responderá das ligazóns e referencias a outros sitios web, nin da información difundida por terceiras persoas nas que aparezan citados como fonte.

Os usuarios do sitio web www.amcesfi.es, ao acceder ao mesmo, aceptan a presente cláusula, estando de acordo co seu contido.

Propiedade intelectual dos contidos do sitio web www.amcesfi.esAbre en nueva ventana

Para todas as páxinas deste sitio web Copyright © Ministerio de Economía, Comercio e Empresa - Banco de España – Comisión Nacional del Mercado de Valores, Madrid, España. Reservados todos os dereitos. O dominio web www.amcesfi.es está xestionado polo Banco de España.

Os textos, logo, fotografías e elementos gráficos que constitúen o sitio web www.amcesfi.es e que se difunden a través deste, así como a súa forma de presentación, son titularidade exclusiva do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa ou o Banco de España ou a CNMV, que ostentan todos os dereitos de explotación de estes, directamente ou a través de acordos con terceiros. Con carácter xeral, o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, o Banco de España e a CNMV non conceden licenza de uso ou autorización algunha sobre os seus dereitos de propiedade industrial ou intelectual ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado con este sitio web, salvo acordo expreso por escrito, e resérvanse o dereito de modificar ou limitar en calquera momento as condicións de uso da información que se publica neste sitio web e que se describen a continuación:

Os usuarios do sitio web www.amcesfi.es poderán facer libre uso privado da información obtida directamente dela, incluso a realización de copias en memoria local (RAM) ou outros dispositivos de almacenamento temporal. Nos demais casos de utilización da información para usos que no sexan simples consultas de uso privado, esta utilización só está autorizada se se respectan e cumpren as seguintes condicións:

  • A distribución ou reprodución da información que se difunde neste sitio web debe ser realizada fielmente, sen manipular nin alterar os contidos e sempre debe ser citada como fonte a Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (“AMCESFI”).
  • Cando a información se incorpore a documentos ou outros medios que vaian ser vendidos ou cedidos de forma non gratuíta, a persoa física ou xurídica que a publique ou difunda baixo calquera soporte deberá informar aos compradores ou cesionarios de que a información pode ser obtida libre de cargo a través do sitio web www.amcesfi.es, tanto antes de que paguen calquera subscrición ou prezo, como cada vez que poñan á súa disposición a información tomada deste sitio web.
  • A información obtida do sitio web www.amcesfi.es poderá utilizarse para realizar cálculos que se difundan polo usuario, sempre que se indique de forma inequívoca ao difundir estes cálculos que se utilizou como fonte a AMCESFI.
  • Cando existan ligazóns desde calquera sitio web ao sitio web www.amcesfi.es ou calquera das súas páxinas internas, as correspondentes páxinas deberán aparecer nunha xanela independente e ser o único elemento na pantalla (por exemplo, non debe aparecer dentro do marco doutro sitio web).

Os usuarios comprométense a utilizar este sitio web e os seus servizos respectando as condicións expostas, reservándose o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, o Banco de España e a CNMV todas as accións legais que puideran corresponderlles para esixir as responsabilidades de calquera tipo que se deriven do seu incumprimento.