Saltar al contenido

Avís legal

Exempció de responsabilitat pels continguts i pels serveis prestats

Per aquest mitjà, l'AMCESFI fa pública la informació prevista en la legislació aplicable, així com altres continguts a efectes merament informatius. El Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa, el Banco de España i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) es comprometen a mantenir la qualitat i l’actualització d'aquesta informació, així com evitar i minimitzar possibles errors causats per fallades tècniques. No obstant això, no garanteixen que aquest servei no pugui ser eventualment interromput o veure's afectat per aquestes fallades.

El Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa, el Banco de España i la CNMV no respondran de l'accés o de l'ús que es faci de la informació publicada per l'AMCESFI, ni tampoc dels danys o dels perjudicis causats per decisions sobre la base de la informació difosa per aquest mitjà, ni dels problemes que s'originin per l'ús d'aquest lloc web o d'un altre de connexió externa, ni dels danys i/o dels perjudicis en el programari o el maquinari de l'usuari que derivin de l'accés a aquest lloc web, o de la descàrrega de programes o fitxers difosos per aquest lloc web. Tampoc respondran de possibles errors o inexactituds, i s’adverteix que, en cas de divergència, la informació vàlida serà la continguda en la publicació original. Finalment, no es respondrà dels enllaços i de les referències a altres llocs web, ni de la informació difosa per terceres persones en les quals apareguin citats com a font.

Els usuaris del lloc web www.amcesfi.es, quan hi entrin, accepten aquesta clàusula i n'estan d'acord amb el contingut.

Propietat intel·lectual dels continguts del lloc web www.amcesfi.esAbre en nueva ventana

Per a totes les pàgines d'aquest lloc web Copyright © Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa – Banco de España – Comissió Nacional del Mercat de Valors, Madrid, Espanya. Reservats tots els drets. El domini web www.amcesfi.es està gestionat pel Banco de España.

Els textos, el logotip, les fotografies i els elements gràfics que constitueixen el lloc web www.amcesfi.es i que es difonen a través d'aquest, així com la forma de presentació, són titularitat exclusiva del Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa i/o del Banco de España i/o la CNMV, els quals n'ostenten tots els drets d'explotació, directament o a través d'acords amb tercers. Amb caràcter general, el Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa, el Banco de España i la CNMV no concedeixen llicència d'ús o cap autorització sobre els drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o altre dret relacionat amb aquest lloc web, excepte acord exprés per escrit, i es reserven el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d'ús de la informació que es publica en aquest lloc web i que es descriuen seguidament:

Els usuaris del lloc web www.amcesfi.es podran fer ús lliure privat de la informació que n'obtingui directament, fins i tot la realització de còpies en memòria local (RAM) o en altres dispositius d'emmagatzematge temporal. En els altres casos d'utilització de la informació per a usos que no siguin meres consultes d'ús privat, aquesta utilització se n'autoritza només si es respecten i compleixen les condicions següents:

  • La distribució o la reproducció de la informació que es difon en aquest lloc web ha de ser duta a terme fidelment, sense manipular ni alterar els continguts, i sempre ha de ser citada com a font l'Autoritat Macroprudencial Consell d'Estabilitat Financera (“AMCESFI”).
  • Quan la informació s'incorpori a documents o a altres mitjans que seran venuts o cedits de forma no gratuïta, la persona física o jurídica que la publiqui o difongui sota qualsevol suport, haurà d'informar els compradors i/o els cessionaris que la informació pot ser obtinguda lliure de càrrec a través del lloc web www.amcesfi.es, tant abans que paguin qualsevol subscripció o preu, com cada vegada que posin a la seva disposició la informació obtinguda d'aquest lloc web.
  • La informació obtinguda del lloc web www.amcesfi.es es podrà utilitzar per fer càlculs que es difonguin per l'usuari, sempre que s'indiqui de manera inequívoca, quan difongui aquests càlculs, que s'ha utilitzat com a font l'AMCESFI.
  • Quan hi hagin vincles des de qualsevol lloc web al lloc web www.amcesfi.es o qualsevol de les pàgines internes, les pàgines corresponents hauran d'aparèixer en una finestra independent i ser l'únic element de la pantalla (per exemple, no ha d'aparèixer dins del marc d'un altre lloc web).

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis respectant les condicions exposades, i el Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa, el Banco de España i la CNMV es reserven totes les accions legals que poguessin correspondre'ls per exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que derivin de l'incompliment.