Saltar al contenido

Avís legal

Exempció de responsabilitat pels continguts i pels serveis prestats

Per aquest mitjà, l'AMCESFI fa pública la informació prevista en la legislació aplicable, així com altres continguts a efectes merament informatius. El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, el Banco de España i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) es comprometen a mantindre la qualitat i l’actualització d'aquesta informació, així com evitar i minimitzar possibles errors causats per fallades tècniques. No obstant això, no garanteixen que aquest servei no puga ser eventualment interromput o vore's afectat per aquestes fallades.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, el Banco de España i la CNMV no respondran de l'accés o de l'ús que es faça de la informació publicada per l'AMCESFI, ni tampoc dels danys o dels perjudicis causats per decisions sobre la base de la informació difosa per aquest mitjà, ni dels problemes que s'originen per l'ús d'aquest lloc web o d'un altre de connexió externa, ni dels danys i/o dels perjudicis en el programari o el maquinari de l'usuari que deriven de l'accés a aquest lloc web, o de la descàrrega de programes o fitxers difosos per aquest lloc web. Tampoc respondran de possibles errors o inexactituds, i s’adverteix que, en cas de divergència, la informació vàlida serà la continguda en la publicació original. Finalment, no es respondrà dels enllaços i de les referències a altres llocs web, ni de la informació difosa per terceres persones en les quals apareguen citats com a font.

Els usuaris del lloc web www.amcesfi.es, quan hi entren, accepten aquesta clàusula i n'estan d'acord amb el contingut.

Propietat intel·lectual dels continguts del lloc web www.amcesfi.esAbre en nueva ventana

Per a totes les pàgines d'aquest lloc web Copyright © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital – Banco de España – Comissió Nacional del Mercat de Valors, Madrid, Espanya. Reservats tots els drets. El domini web www.amcesfi.es està gestionat pel Banco de España.

Els textos, el logotip, les fotografies i els elements gràfics que constitueixen el lloc web www.amcesfi.es i que es difonen a través d'aquest, així com la forma de presentació, són titularitat exclusiva del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i/o del Banco de España i/o la CNMV, els quals n'ostenten tots els drets d'explotació, directament o a través d'acords amb tercers. Amb caràcter general, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, el Banco de España i la CNMV no concedeixen llicència d'ús o cap autorització sobre els drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o altre dret relacionat amb aquest lloc web, excepte acord exprés per escrit, i es reserven el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d'ús de la informació que es publica en aquest lloc web i que es descriuen seguidament:

Els usuaris del lloc web www.amcesfi.es podran fer ús lliure privat de la informació que n'obtinga directament, fins i tot la realització de còpies en memòria local (RAM) o en altres dispositius d'emmagatzematge temporal. En els altres casos d'utilització de la informació per a usos que no siguen meres consultes d'ús privat, aquesta utilització se n'autoritza només si es respecten i compleixen les condicions següents:

  • La distribució o la reproducció de la informació que es difon en aquest lloc web ha de ser duta a terme fidelment, sense manipular ni alterar els continguts, i sempre ha de ser citada com a font l'Autoritat Macroprudencial Consell d'Estabilitat Financera (“AMCESFI”).
  • Quan la informació s'incorpore a documents o a altres mitjans que seran venuts o cedits de forma no gratuïta, la persona física o jurídica que la publique o difonga sota qualsevol suport, haurà d'informar els compradors i/o els cessionaris que la informació pot ser obtinguda lliure de càrrec a través del lloc web www.amcesfi.es, tant abans que paguen qualsevol subscripció o preu, com cada vegada que posen a la seua disposició la informació obtinguda d'aquest lloc web.
  • La informació obtinguda del lloc web www.amcesfi.es es podrà utilitzar per a fer càlculs que es difonguen per l'usuari, sempre que s'indique de manera inequívoca, quan difonga aquests càlculs, que s'ha utilitzat com a font l'AMCESFI.
  • Quan hi hagen vincles des de qualsevol lloc web al lloc web www.amcesfi.es o qualsevol de les pàgines internes, les pàgines corresponents hauran d'aparèixer en una finestra independent i ser l'únic element de la pantalla (per exemple, no ha d'aparèixer dins del marc d'un altre lloc web).

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis respectant les condicions exposades, i el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, el Banco de España i la CNMV es reserven totes les accions legals que pogueren correspondre'ls per a exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que deriven de l'incompliment.